Õpiabi

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja selle korraldamine (pdf)

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Õpiabi- ja toetussüsteem on suunatud:

  • õpiraskustega õpilastele;
  • teisest riigist saabunud õpilastele;
  • koolist puuduvatele õpilastele;
  • käitumisprobleemidega õpilastele;
  • tervisehäiretega õpilastele;
  • andekatele õpilastele.

Õpiabi töökorraldus:

Õpiabi toimub kohustusliku õppekava alusel hariduslike erivajadustega õpilastele vajadusel kõikides õppeainetes (v.a. oskusained). Õpiabi vajavad õpilased selgitab välja aineõpetaja koos klassijuhatajaga iga veerandi esimese nädala jooksul ja esitab sellekohase esildise kooli juhtkonnale.

Õpiabi antakse pikapäevarühmas, õpiabirühmas, konsultatsioonitundides ning eesti keele lisatundides uusimmigrantidele.

Sa oled siin: Avaleht Õpiabi