Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu liikmed

1. Martti Tamm- lapsevanem

2. Anita Veskus- lapsevanem

3. Frank Tuuksam - lapsevanem

4. Kristjan Kukk - lapsevanem

5. Kristiina Tohver - lapsevanem

6. Natalia Zereen - õpetaja

7. Meelis Rum - õpetaja

8. Katherin Paas - õpilane

9. Viktoria Nikolajeva - linna esindaja

 

Hoolekogu koosolekud 

 

24.05.2018

Päevakord:

1.TLG õppekava muudatused.

2.Mobiilikasutuse piiramine kodukorras.

3.Jooksvat infot direktorilt.

Otsustati:

1.Kinnitada uus õppekava esitatud kujul.

2.Mobiilikasutuse piirang laiendada 7.klassile ja edasi igal aastal 1 klassi võrra edasi, kuni põhikooli lõpuni.

 

05.12.2017

Päevakord:

1.Kooli kodukorra muudatused

2.I klassidesse vastuvõtust

3.Klasside piirmäära tõstmine

4.Jooksvad küsimused

Otsustati:

1. Kiita heaks kodukorra muudatused koos koosolekul tehtud lisadega.

2. Võtta info teadmiseks

3.Määrata 3.a ning 3.b klassi õpilaste arvu piirmääraks 25 õpilast.

4.Korraldada 7.-10.klasside lastevanematele koolitus erinevate käitumisprobleemide ennetamiseks.

Kui lapsevanemal on etteheiteid koolitoidu kvaliteedile, siis on tal võimalus kooli direktoriga kokkuleppel tulla kohapeale olukorraga tutvuma.

 

26.09.2017

Päevakord:

1.Uue hoolekogu koosseisu valimine/kinnitamine

2.I ja X klasside komplekteerimine

3.Põhikooli klasside piirmäärade kehtestamisest

4.Kooli eelarvest

5.Lastevanemate üldkoosoleku päevakorrast

6.Valimiste infopäeva korraldusest

7.Õpetajate ja vanemate suhtluse head tavad

8.Koolikoti raskusest

9.Ettepanek nihutada nutiseadme kasutamise keeldu aasta aastalt edasi kuni põhikooli lõpuni

10.Mured koolivormi tarnijaga

Otsustati:

1.Esitada lastevanemate üldkoosolekule järgmise hoolekogu kandidaatidena kinnitamiseks:

Põhikooli lapsevanemaid esindavad - Diana Kaljuvee 7a, 5a; Anita Veskus 7a

Gümnaasiumi lapsevanemaid - Frank Tuuksam, Kristiina Tohver, Kristjan Kukk

2.Võtta teadmiseks info I ja X klasside komplekteerimisest

3.Anda nõusolek kooli poolt esitatud põhikooli klasside piirmäära tõstmiseks

4.Võtta teadmiseks info kooli eelarve kohta

5.Kinnitada lastevanemate koosoleku päevakord

6.Võtta teadmiseks info valimiste infopäeva korraldamise kohta koolis

7.Kinnitada õpetajate ja vanemate suhtluse head tavad

8.Kõik algklasside klassijuhatajad teevad lähinädalal kottide kaalumist ja inventuuri ja vajadusel leiavad lahendused klassipõhiselt üheskoos vanematega

9.Jõustada kuni 6-date klasside nutiseadme kasutamise keeld. Kas keeldu laiendada jäi õpetajaskonna otsustada, kuid kui siis jõustuvalt järgmisest aastast

10.Kõik koolivormi tarnija üleoleva sutluse näited kvaliteedi murede osas saata koheselt kooli direktorile, kes võtab need tarnijaga üles

 

04.04.2017

Päevakord:

Kooliesise tänava uus planeering

2.PISA tulemustest meie koolis

3.Väikeklassist

4.Murest õpetajate leidmisega

5.Esialgne info I ja X klasside avamise kohta

6.Muud teemad

Otsustati:

1.Palume Linnaosa valitsuses kohtumist arutamaks parkimise korraldust kooliesisel tänaval

2.Direktor toob järgmisele hoolekogu koosolekule lastevanemate õpetajatega suhtlemise head tavad kinnitamiseks

3.Kiita heaks kohalike valimiste infopäeva korraldamise mõte aga keelata kooli territooriumil igasuguste erakondlike meenete jagamine(v.a. platvorme tutvustavad paberbukletid) nii kohalike valimiste infopäevalkui ka kogu valimiste perioodil

 

 

12.12.2016

Päevakord:

1.e-Õpilaspiletite juurutamise seis

2.PISA testi tulemustest

3.Koolivormist

4.Telefonide kasutamise keelust

5.Trimestrilõpu koolipäevast

6.Muud teemad

Otsustati:

1.Tuleval kevadel teha hinnapäring konkureerivatelt koolivormi pakkujatelt

 

 

22.09.2016

Päevakord:

1.Põhikooli klasside piirmäära kehtestamine

2.Kooli komplekteerimisest

3.eelmisest õppeaastatst

4.Kooli kodukorra parandused

5.Uue hoolekogu lastevanemate esindajate valimisest

Otsustati:

1.Toetada kooli poolt esitatud põhikooli klasside ülemise piirmäära kehtestamist ning koolil teha vastavasisuline ettepanek HA juhtajale

2.Toetada kooli esitatud kodukorra muudatuste kehtestamist

3.Keelata koolis õppepäeva jooksul mobiiltelefoni kasutamine 1.-6.klasside õpilastel

4,Esitada kooli lastevanemate üldkoosolekulr kinnitamiseks järgmised lastevanemate esindajad uues kooli hoolekogus: Diana Kaljuvee, Anita Veskus, Frank Tuuksam, Kristiina Tohver, Kristjan Kukk

5.Uute õpilaspiletite kasutamise reglementeerimine jätta järgmiseks hoolekogu koosolekuks. Praegu kool katsetab, kuidas toimima hakkab registreerimine nii kooli sisenemisel-välumisel, kui ka söögikorra registreerimisel

 

 

26.04.2016

Päevakord:

1.Kooli külastanud järelvalve inspektori tähelepanekud

2.Ülevaade kooli töökorraldusest ja finantsolukorrast

3.Kooli komplekteerimine järgmiseks kooliaastaks

4.Küsimused ja vastused

Otsustati:

1.Hoolekogu toetab kooli praegust praktikat tagada gümnaasiumiõpilastele tasuta toitlustamine

2.Hoolekogu otsustas toetada praegust trimestri süsteemi ja mitte naasta nelja veerandi süsteemile

 

 

10.12.2015

Päevakord:

1.Õpilaste tunnustamisest

2.Koolivormist

3.Erinevatest koolielu korraldustest

4.Jooksvad küsimused

Otsustati:

1. Teha kooli kodukorda täiendus

01.10.2015

Päevakord:

1.Põhikooli klasside piirmäära kehtestamine

2.Kooli komplekteerimisest

3.Eelmisest õppeaastast

4.Alanud õppeaastast

5.Kooli kodukorra ning hindamisjuhendi parandused

6.Uue hoolekogu lastevanemate esindajate valimisest

 

Otsustati:

Otsustati kiita heaks:

1.ülemise piirmäära kehtestamine kooli hoolekogu poolt

2.muudatused kooli hindamisjuhendis

3.muudatused kooli kodukorras

26.05.2015 

Päevakord:

1. Info koolitöö korraldusest ja kooli finantsilisest olukorrast

2. Kooli komplekteerimisest järgmiseks kooliaastaks

3. Õpilasesinduse ülevaade oma tööst

4. Küsimused ja vastused

Otsustati:

1. Kiita heaks kooli uus õppekava koos hoolekogu poolt lisatud ettepanekuga.

 

25.03.2015

Päevakord:

1.Infot koolitöö korralduses

2.Kooli finantsilisest olukorrast

3.Kooli komplekteerimisest järgmiseks õppeaastaks 

4.Õpilasesinduse ülevaade oma tööst

5.Küsimused ja vastused

Otsustati: konkreetseid otsuseid ei tehtud.

 

11.11.2014

Päevakord:

1. Kokkuvõte kooliaasta esimesest poolest

2. Koolielust Viljandi koolitulistamise taustal

3. MTÜ tegevusest

Otsustati:

1. Täiendada kooli kodukorda järgmise punktiga: 8.5 Õpetajal on õigus hilinenud gümnaasiumiõpilast tundi mitte lubada ja märkida ta puudujaks 

Sa oled siin: Avaleht Hoolekogu Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi hoolekogu