Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 14.02.2012

käskkirjaga nr 1.-2/52 (Lisa 9)

1. VASTUVÕTT 1. KLASSI

1.1. I klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.
1.2. Infopäev vanematele toimub maikuu eelviimasel nädalal.
1.3. Kui Tallinna Haridusamet on määranud lapse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse, tuleb vanemal esitada avaldus kooli kantseleisse. Avaldusi võetakse vastu alates 25. maist
1.4. Lisaks tuleb esitada hiljemalt augusti eelviimasel nädalal järgmised dokumendid:
      a) lapse sünnitunnistus (või selle koopia),
      b) lapse tervisekaart,
      c) lapse pilt 3*4 cm.
1.5. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama kooli  õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taas-esitamist  võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.
1.6. Millisesse klassi laps on määratud, teavitatakse lapsevanemaid meili või kirja teel 15. juuniks.
1.7. Kool teeb veebikeskkonnas hiljemalt 15. juuniks märke isikute kohta, kes teavitasid kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest.
1.8. Alates 15. juunist komplekteerib kool vabaks jäänud õppekohad vastavalt avalduste laekumise ajalisele järjekorrale.

 

2. VASTUVÕTT 10. KLASSI

2.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel. Kooli õppesuunad on humanitaar-meedia, reaal-majandus ja loodusteadused-rekreatsioonikorraldus.

2.2. Vastuvõtukatsetel sooritavad TLG gümnaasiumiastmel õppida soovijad testid inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses ja õppesuuna testi.
2.3. Vastuvõtukatsed toimuvad märtsikuu koolivaheajal.
2.4. Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt III veerandi viimaseks päevaks registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis või kooli kantseleis.
2.5. Katsetele tulles peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia.
2.6. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks kooli kümnendatesse klassidesse moodustatakse kooli direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon.
2.7. Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis.
2.7.1. Punktide arvestamise aluseks võetakse järgmine protsendiskaala (v. a eesti keeles):

  • 90-100% punktide arvust - 10 punkti;
  • 70-89% punktide arvust - 8 punkti;
  • 50-69% punktide arvust - 6 punkti;
  • 0-49% punktide arvust - 0 punkti. 

2.7.2. Eesti keeles kasutatakse järgmist skaalat:
     • 0-5 viga - 10 punkti;
     • 6-10 viga- 8 punkti;
     • 11-14 viga- 6 punkti;
     • üle 14 vea- 0 punkti.
2.8. Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest punkte järgmiselt:
     • "4-5" õpilane - 30 punkti;
     • üks "3“-20 punkti
     • kaks „3“-15 punkti
     • „3-4-5" õpilane - 10 punkti;
     • Üks "2" 9. klassi klassitunnistusel - 4 punkti;
     • Kaks "2" 9. klassi klassitunnistusel - 2 punkti;
     • Kolm või enam "2" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti;
2.9. Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel
2.10. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt.
2.11. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. Arvestatakse ka klassijuhataja iseloomustust.
2.12. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ja vestluse tulemus.
2.13. Vastuvõtukatsete põhjal gümnaasiumi õpilaskandidaadiks nimetatud õpilasted avalikustatakse kooli kodulehel kodeeritult
2.14. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenud isikute kirjalikke töid kuni 1. oktoobrini.
2.15. Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15. — 27. juunini
2.16. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtu-katsed ja on nimetatud kooli õpilaskandidaadiks:
     • avalduse,
     • põhikooli lõputunnistuse,
     • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia,
     • 1 foto 3 x 4 cm.
2.17. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse õpilasele teatavaks hiljemalt 1. juuliks;
2.18. Õpilase kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib Tallinna Lilleküla Gümnaasium õpilase eKooli esialgsesse nimekirja;
2.19. Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas;
2.20. Juhul, kui õpilane soovib koll vahetada, teatatakse soovist koolile kirjalikult;.

3. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi vastuvõtu korra muutmine

3.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle iga õppeaasta augustis õppenõukogu poolt.
3.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks oktoobrikuu hoolekogu istungile ning 10. detsembriks kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG vastuvõtukord