Sissejuhatus

Käesolev arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arengusuunad aastateks 2012-2016. Arengukavas kirjeldatakse kavandatavaid hariduslikke taotlusi, eesmärke ja nende saavutamise teid.

Arengukava on aluseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste üldtööplaanide koostamisele.

Arengukava lähtub järgmistest dokumentidest:

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus;

2. Tallinna arengukava 2011-2027;

3. TLG sisehindamise aruanne 2007-2010;

4. TLG sisehindamise aruande 2007-2010 nõuniku tagasisidearuanne;

Arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hoolekogu, lapsevanemate, õpilasesinduse (ÕE) ja õppenõukogu ettepanekuid.

Dokument koosneb seitsmest suuremast jaotusest:

  1. Õppeasutuse lühiülevaade sisaldab ülevaadet organisatsioonist, kus toimub I- XII klassini õpilaste õpetamine riikliku õppekava alusel;

  2. Visioon, missioon;

  3. Hetkeolukorra analüüs, parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad valdkonniti aastateks 2012-2016;

  4. Turvalisuse tagamine koolis;

  5. Tegevuskava;

  6. Õpetajate täiendkoolitus;

  7. Arengukava uuendamise kord.

 

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli sisehindamise raames. Kooli juhtkond teeb augustikuises õppenõukogus kokkuvõtte tööst arengukava eesmärkideni jõudmisel ja sisehindamisel esitatud soovitustest. Tulenevalt õppenõukogu hinnangust ja ettepanekutest lisatakse arengukavasse täiendused ja parandused, mis kooskõlastatakse eelnevalt kooli hoolekoguga.

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG kodukord Kool Sissejuhatus