Avalik teave

Õppeasutuse nõustamist ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 

Ekspert Piret Hiisjärv, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 7354076.

Järelvalve õiend

 

 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Lilleküla Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna Linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17) – >>> Tallinna linna andmekaitsetingimused

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

 • - avaliku ülesande täitmisel,
 • - juriidilise kohustuse täitmisel,
 • - teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks – >>> laadi fail alla 

 Nõusolekut vajame:

 • Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
 • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, selleks et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist      lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.
 • Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Merit Valgjärv. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kooli andmekaitse kontaktisik on Anu Luure, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Korruptsioonennetus

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid

kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Kooli eelarve

Kooli eelarvega seonduv teave on kättesaadav Tallinna linna eelarve kodulehel

Riigihanked - kättesaadav riigihangete registrist 

 
 

Uuringuid ja analüüse ei ole tellitud. 

Kohtulahendeid ei ole

 

Riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekirjutus  (Ettekirjutus on täidetud)

 

Tantsuring

 

Tantsuring1

 

 

Tantsuringi juhendaja Teele Hein

 

Teele Hein

 

Olen lõpetanud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi ja hetkel õpin Tallinna Ülikoolis suhtekorraldust. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis juhendan tantsuringi teist aastat.Tantsu vastu olen huvi tundnud väikesest peale. Algklassides tegelesin võimlemise ning India tantsuga.  Aastal 2003 liitusin Tantsuansambliga Sõleke, kus 9 aasta jooksul omandasin põhilised teadmised Eesti rahvatantsust, klassikalisest tantsust, showtantsust, karaktertantsust, peotantsu elementidest ja teiste rahvaste tantsudest. Olen osalenud ka mitmetes tantsuetendustes. Läbisin neljaastmelise tantsukoolituse programmi III-IV astme. Tulevikus soovin end kindlasti täiendada nii tantsija kui juhendajana.

 

Tantsuringi tegevus

Treeningtunnid toimuvad kaks korda nädalas. Kõik kavad on erinevad oma stiilide poolest ja mitmekülgsed, et arengut stimuleerida. Lisaks pööratakse tähelepanu rühile, painduvusele ning esinemisjulgusele. Trenni tulles ei ole oluline eelnev kogemus ega rütmitunnetus, sest neid on võimalik järjepidevusega omandada. Kõige olulisemad on tahe, armastus tantsu vastu ning sära ja soov esineda. Väiksematel lõppevad trennid mängude ja loovate tegevustega. Suurematel on võimalus ka mõnikord ise tantse välja mõelda. Kõik õpitu leiab väljundi kooli aktustel ning tähtpäevadel. 

 

 

Sissejuhatus

Käesolev arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arengusuunad aastateks 2012-2016. Arengukavas kirjeldatakse kavandatavaid hariduslikke taotlusi, eesmärke ja nende saavutamise teid.

Arengukava on aluseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste üldtööplaanide koostamisele.

Arengukava lähtub järgmistest dokumentidest:

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus;

2. Tallinna arengukava 2011-2027;

3. TLG sisehindamise aruanne 2007-2010;

4. TLG sisehindamise aruande 2007-2010 nõuniku tagasisidearuanne;

Arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hoolekogu, lapsevanemate, õpilasesinduse (ÕE) ja õppenõukogu ettepanekuid.

Dokument koosneb seitsmest suuremast jaotusest:

 1. Õppeasutuse lühiülevaade sisaldab ülevaadet organisatsioonist, kus toimub I- XII klassini õpilaste õpetamine riikliku õppekava alusel;

 2. Visioon, missioon;

 3. Hetkeolukorra analüüs, parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad valdkonniti aastateks 2012-2016;

 4. Turvalisuse tagamine koolis;

 5. Tegevuskava;

 6. Õpetajate täiendkoolitus;

 7. Arengukava uuendamise kord.

 

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli sisehindamise raames. Kooli juhtkond teeb augustikuises õppenõukogus kokkuvõtte tööst arengukava eesmärkideni jõudmisel ja sisehindamisel esitatud soovitustest. Tulenevalt õppenõukogu hinnangust ja ettepanekutest lisatakse arengukavasse täiendused ja parandused, mis kooskõlastatakse eelnevalt kooli hoolekoguga.

Mudilaskoor

 
TLG mudilaskoor on hoogsalt tegutsenud aastast 2008. Mudilaskoori juhendab muusikaõpetaja Kristiine Mõttus, kes on omandanud magistrikraadi Eesti Muusikaakadeemias koolimuusika erialal ning lisaks mudilaskoori juhendamisele töötanud poiste-, laste- ja naiskoor "Meelika"dirigendina. Mudilaskooris laulab praegu kokku umbes 75 rõõmsameelselt õpilast, vanuses I-IV klass. Kooris laulmise eelduseks on suur soov ja tahe laulda!
 
MUDILASKOOR1
 
Koori suurim eesmärk on tunda rõõmu muusikast ning tutvuda erineva koorirepertuaari ning heliloojatega. Kooris omandatud lauludega esineme aktustel, erinevatel pidulikel tähtpäevadel nagu jõulud, isadepäev, vabariigiaastapäev, kevadkontsert. Lisaks esinemistele oma koolis, oleme osa võtnud ka laulupeost ja mudilaskooride festivalist Mudifest, tore on tutvuda teiste kooride ja dirigentidega. Mudilaskoori tööd on rikastanud väga hea koostöö õpetaja Helgi Tõnnemaa flöödiklassiga, ka laulupeo "Maa ja ilm" ettelaulmisel olid tublid puhujad kaasas ning koos saavutati I kategooria. Kuna laululapsed on meil kõik väga tublid, siis paratamatult tuleb väljasõitudele minnes korraldada konkurss. Kuid ka need lapsed, kes hetkel ei pääse festivalile, saavad alati võimaluse rõõmustada oma laulga kooliperet, vanemaid, sõpru ja tuttavaid meie omas armsas Lilleküla Gümnaasiumis!
 
MUK laulupeol
 
 Laulupidu "Maa ja ilm" 2011
 
MUK mudifestil
 
Mudifest 2010 Lihulas

Näitering

 Näitering

 

 

Näiteringi juhendaja Kadri Lepik

 

Kadri Lepik

 

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi sotisaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Lisaks põhitööle Loo Kultuurikeskuses on minu lemmiktööks näiteringi juhendamine Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis. Näitlemisega olen ma seotud olnud terve elu ja osalenud erinevates projektides juba lapseaeast saadik. Keskkoolis käisin teatriklassis ning ülikooliski oli lisaerialaks näitejuhtimine. Teatri tegemine ja külastamine on minu töö, kirg ja hobi.

 

Näiteringi tegevus

Näiteringis on lastel end suurepärane võimalus mitmekülgselt täiendada, tehes seda tunnetuse ja emotsioonide kaudu. Laps omandab eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi läbi erinevate rollide. Oluline osa on lavalisel liikumisel ning sõna- ja väljenduskunstil. Iganädalastes näiteringitundides on lapsel võimalus arendada loovust, fantaasiat ja rikastada oma emotsionaalset maailma. Läbi etüüdide, teatrimängude ja foorumteatrivõtete areneb võime teha meeskonnatööd ja arvestada kaaslastega. Läbi positiivsete tulemuste areneb eneseusaldus ja oskus end väärtustada. Näiteringis täidame ka näiteringipäevikuid ja viime end kurssi teatriuudistega. Toimuvad vestlusringid, karnevalid, muinasjutu- ja stiilipeod. Kõige olulisem on see, et näiteringis tunneme me üheskoos teatritegemisest rõõmu ja rahulolu.

 

Lumekuninganna 

"Lumekuninganna" 2011

 

12kuud

"12 kuud" 2010                                              

 

Igal aastal osaleme vähemalt ühel teatrifestivali. Oleme saanud mitmeid erinevaid auhindu, nende hulgas ka peapreemia teatrifestivalil „KRÕF“. Oleme lavale toonud mitmeid näidendid, nende hulgas „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“, „Lillede Tulek“, „Kaksteist kuud“, „Tuhkatriinu“ , „Lumekuninganna“ ja „Nukitsamees“.

 

"Nukitsamees" 2012

 

 

Alamkategooriaid