Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis 

1. Õpilaste arenguvestlused viiakse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis läbi Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 37 alusel
2. Arenguvestlused viiakse iga õpilasega läbi vähemalt üks kord aastas, õpilase, vanema või klassijuhataja soovil ka sagedamini.
2.1. Uue õpilasega viiakse arenguvestlus läbi hiljemalt 6 kuu jooksul alates kooli saabumise päevast.
3. Arenguvestlused viib läbi klassijuhataja, kes määrab klassi arenguvestluste läbiviimise aja ja teavitab sellest õpilasi ning e-kirjaga vanemaid.
4. Arenguvestluse läbiviimise esimesel etapil täidavad õpilased ja vanemad internetikeskkonnas õpilase enesehinnangu küsimustiku.
4.1. Klassijuhataja annab õpilastele ja vanematele küsimustiku täitmiseks vajalikud asjakohased juhised.
4.2. Vanema soovi korral võib internetiküsitluse asemel kasutada ka paberkandjal küsimustikku.
5. Arenguvestluse teise etapi läbiviimiseks valivad õpilane, vanem ja klassijuhataja oma-vahelisel kokkuleppel ühe järgmistest meetoditest:
5.1. Ühine vestlus kooli ruumides;
5.2. Ühine arvamustevahetus internetikeskkonnas;
5.3. Klassijuhataja individuaalsed vestlused õpilase ja vanemaga kas vahetult, internetis või telefonitsi.
6. Arenguvestluse lõppedes vormistab klassijuhataja kokkuvõtte, milles on toodud asjaosaliste ühine hinnang õpilase senisele arengule ja kokku lepitud järgmise arenguperioodi eesmärkides.