Ekskursioonide, õppekäikude, õppelaagrite ja vaba aja ürituste läbiviimise kord

1.Õppekäike, õppelaagreid ja vaba aja üritusi korraldatakse vastavalt kooli õppekavale ning õppeaasta üldtööplaanile.
1.1. Õppekäik on kooli õppekavaga seotud ühe koolipäeva piires toimuv aineõpetaja või klassijuhataja organiseeritud üritus.
1.2. Õppelaager on huviringi või treeningrühma mitmepäevane ringijuhi, treeneri või õpetaja organiseeritud üritus.
1.3. Vaba aja üritus on väljaspool õppetööd toimuv ühe või mitme klassi õpilasi hõlmav ühe- või mitmepäevane kooli töötaja organiseeritud üritus.
2. Ürituste plaani korrigeeritakse vajadusel õppeperioodide kaupa üritusi kavandanud isikute ettepanekute alusel õppeperioodi esimese nädala jooksul.
3. Õppekäigu, õppelaagri ja vaba aja ürituse toimumise aja, marsruudi ning osavõtjate nimekirja kinnitab kooli direktor.
3.1. Ürituse läbiviija esitab direktorile ürituse läbiviimise taotluse vähemalt 1 nädal enne ürituse toimumist.
3.2. Taotluses tuuakse ära ürituse toimumise aeg, marsruut, ürituse eest vastutava isiku ja täiskasvanud saatjate ning osalevate õpilaste nimed.
4. Õppekäigu, õppelaagri ja vaba aja ürituse läbiviimise eest vastutab direktori poolt määratud kooli töötaja.
5. Õppekäigu, õppelaagri ja vaba aja ürituse läbiviimise eest vastutav isik:
5.1. Peab omama kehtivat tunnistust esmaabikoolituse läbimise kohta ja tal peab olema kaasas ürituse iseloomu, kestust ja õpilaste vanust arvestades kokku pandud esmaabivahendite kott;
5.2. Viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, pidades silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, aastaajast, kestusest ja õpilaste vanusest;
5.3. Tagab, et üritusel osalevate õpilaste vanemad oleksid teadlikud õppekäigu, õppelaagri ja vaba aja ürituse toimumisest ja üritusel valitsevatest tingimustest ning nõudmistest osavõtjatele;
5.4. Kindlustab teekonnal ja sihtkohas telefoni (side) kasutamise võimalused;
5.5. Tagab üritusel täiskasvanud saatjate osalemise vähemalt allpooltoodud arvul:
5.5.1. I-VI klassi üritustel vähemalt üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta;
5.5.2. VII-IX klassi üritustel vähemalt üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta;
5.5.3. X-XII klassi üritustel vähemalt üks täiskasvanu iga 20 õpilase kohta.
6. Lapsevanemad peavad enne ürituse toimumist teatama ürituse läbiviimise eest vastutavale isikule oma lapse tervisest tulenevatest erikohtlemise
7. Kõigil üritustel kehtib Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kodukord.
8. Igast õppekäigul, õppelaagris ja vaba aja üritusel toimunud õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada:
8.1. lapsevanemale,
8.2. kooli juhtkonnale,
8.3. raskema õnnetusjuhtumi korral päästeametile.
9. Kooli direktori poolt kinnitamata õppekäigud, õppelaagrid ja vaba aja üritused ei ole kooli üritused ning toimuvad neid korraldavate isikute isiklikul vastutusel.
10. Kõik juhud, mida käesolev kord ei sätesta, lahendab kooli juhtkond iga konkreetse ürituse kohta eraldi.
 

<-- Tagasi