Ainekabinettide ja spordikompleksi kasutamise kord

1. Tütarlaste käsitöökabinet
1.1.  Käsitöökabinetis toimuvad paaristunnid. Õpilased võivad paaristundide vahel viibida klassis kui kohal on õpetaja või õpetaja loal.
1.2.  Õpilastel on lubatud kasutada õmblusmasinaid ja elektrilisi töövahendeid alles pärast tööohutusnõuetega tutvumist (kinnitatakse allkirjaga vastavas žurnaalis).
1.3.  Õpilastel on keelatud ilma loata kasutada õmblusmasinaid, sisse lülitada elektripliite jt. elektrilisi töövahendeid.
1.4.  Käsitöökabinetis olevaid töövahendeid ja materjale tohib õpilane kasutada õpetaja loal.
1.5.  Tunni lõpus tuleb koristada oma töökoht ja lükata tool laua alla.
 
2. Keemiakabinet
2.1.  Õpilased sisenevad keemiaklassi vaid klassi ukse kaudu, mitte läbi laboriruumi.
2.2.  Praktilised tööd viiakse läbi vastavalt tööjuhendile või õpetaja juhendamisele.
2.3.  Enne praktiliste tööde sooritamist peab õpilane läbima ohutustehnika instruktaaži.
2.4.  Õpilastel on keelatud ilma loata tegeleda mistahes praktilise tööga.
2.5.  Keelatud on kabinetist välja viia või sinna tuua mistahes aineid.
2.6.  Igast reaktiivi sattumisest riietele, lauale vms. tuleb teatada õpetajale.
2.7.  Keelatud on iseseisvalt koristada mistahes aineid.
 
3. Poiste tööõpetuse kabinet
3.1.  Õpilased tulevad õppetunni algussignaaliga õppetöökotta ja asuvad oma töökohtadele.
3.2.  Õpilased võtavad tunnis vajaminevad töövahendid ja materjalid vastavalt õpetaja poolt antud tööülesannetele  ning alustavad tööd.
3.3.  Õpilased ei lahku tunni ajal oma töökohtadelt ilma vajaduseta ja ei sega oma kaasõpilasi.
3.4.  Iga õppeaasta algul tutvuvad õpilased ohutustehnika ja tuleohutuse nõuete ning eeskirjadega ja kinnitavad tutvumist vastavas žurnaalis allkirjaga.
3.5.  Õpilased peavad rangelt jälgima ja täitma ohutustehnika ning tuleohutuse nõudeid ja eeskirju.
3.6.  Õpilased lõpetavad töö vastavalt õpetaja korraldusele ja annavad ära poolelijäänud tööd.
3.7.  Õpilased korrastavad peale töö lõpetamist oma töökohad, paigaldavad kasutatud tööriistad selleks ettenähtud kohtadele ja annavad oma töökohad üle õpetajale.
3.8.  Korrapidajad puhastavad klassi tööjäätmetest, pühivad puhtaks põranda ja masinad, viivad välja prahi.
3.9.  Õpilastel on KEELATUD omavoliliselt käivitada masinaid ja seadmeid!
 
4. Arvutiklassi kasutamise eeskiri
4.1.  Arvutiklass on mõeldud õppetööks.
4.2.  Arvutiklassi haldaja määratakse direktori käskkirjaga.
4.3.  Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult klassi haldaja või Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktori loal.
4.4.  Arvutiklassi kasutatakse järgmiste eelistuste alusel (vaidluste korral otsustab arvuti kasutamise õiguse arvutiõpetaja):
- tunniplaanijärgne õppetöö,
- tunniplaaniväline õppetöö (esitlused, referaadid jm. kodused tööd),
- kooliga seotud materjalide ettevalmistamine,
- Interneti kasutamine.
4.5.  Põhikooliõpilased võivad arvutiklassis viibida AINULT õpetaja juuresolekul.
4.6.  ARVUTIKLASSIS EI MÄNGITA.
4.7.  Arvutiklassis ei sööda ega jooda.
4.8.  Arvutiklassis ei kasutata ainetundide ajal suhtluskeskkondi (näiteks MSN, eBuddy, Facebook, Twitter, YouTube jts).
4.9.  Õpilastel on rangelt keelatud kasutada ilma loata õpetaja arvutit.
4.10. Arvutiklassi kasutaja hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid.
4.11. Arvutiklassi kasutaja kasutab võrguressurssi säästlikult (kasutab võimalusel tarkvara ja info kopeerimiseks kohalikke ressursse).
4.12. Arvutiklassi kasutaja on võrguvahenditega identifitseeritav (varustab oma nimega postitused listidesse ja uudistegruppidesse).
4.13. Keelatud on salvestada arvuti kõvakettale uusi ja kustutada olemasolevaid programme.
4.14. Keelatud on kasutajale mittekuuluvate failide sisu ja pealkirjade muutmine (sealhulgas töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine).
4.15. Keelatud on levitada piraattarkvara ja pornograafiat ükskõik millisel kujul.
4.16. Keelatud on kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele.
4.17. Keelatud on kasutada vähemuste suhtes halvustavaid väljendeid või kutsuda üles nende diskrimineerimisele.
4.18. Keelatud on teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
4.19. Kodukorra nõuete vastu eksinud õpilaste suhtes rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
- õpetaja meeldetuletus kodukorra nõuete kohta ja lubamatu tegevuse lõpetamine ning eksimuse tagajärgede likvideerimine,
- arvutiklassi kasutusõiguse kaotamine 1-2 nädalaks,
- kooli juhtkonna poolt määratud karistus.
 
5. Spordikompleksi kasutamise kord
5.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi spordikompleks koosneb välis- ja siserajatistest.
5.1.1. Välisrajatisteks on jalgpalliväljak, korvpalliväljakud, rannavõrkpalli väljak, võimlemisväljak, jooksurada.
5.1.2. Siserajatisteks on suur saal, jõusaal, aeroobikasaal, riietusruumid ja nende eesruum.
5.2. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi spordikompleksis kehtib kooli kodukord ja spordikompleksi kasutajad on kohustatud seda järgima.
5.3. Välisrajatisi võivad sportlikeks ja tervistavateks tegevusteks tasuta kasutada kooli õpilased, töötajad ja lähiümbruse elanikud. Juhul kui rajatised on vabad.
5.4. Välisrajatistel klubiliste ürituste ja võistluste korraldamine on tasuline ja selleks on vajalik sõlmida kooli volitatud esindajaga kirjalik leping.
5.5. Siserajatisi võivad kooli õpilased ja töötajad spordikompleksi kasutamise graafikus ettenähtud aegadel kasutada tasuta.  
5.6. Õpilastel on siserajatiste kasutamiseks vajalik täisealise treeninggrupi vastutava juhendaja juuresolek.
5.7. Õpilaste treeninggrupi vastutava juhendajaga sõlmitakse asjakohane leping.
5.8. Kooliga mitteseotud isikutele ja klubiliste ürituste korraldajatele on siserajatiste kasutamine tasuline.
5.9. Siserajatistes klubiliste ürituste ja võistluste korraldamiseks on vajalik sõlmida kooli volitatud esindajaga kirjalik leping.
5.10. Spordikompleksi siserajatisi tohib kasutada ainult heleda mittemääriva tallaga spordijalatsites.
5.11. Spordikompleksi siserajatiste külastajad ja võistluste pealtvaatajad peavad valvetöötaja nõudmisel kasutama jalanõude katteid.
5.12. Spordikompleksi kasutajad on kohustatud täitma kooli töötajate korraldusi.
5.13. Kooli kodukorra reeglite korduval rikkumisel või kooli töötaja korralduse mittetäitmisel kaotavad isikud spordikompleksi kasutamise õiguse. 

 

<-- Tagasi