Õpilase tugi- ja mõjutusmeetmed

Õpilase mõjutamiseks kasutatakse mõjutamisvahendeid juhul, kui õpilane ei järgi ühiselu reegleid, käitumise häid tavasid või kooli kodukorda.
1. Mõjutusvahendi kasutamise aluseks on järgmised teod või sündmused:
1.1. Kõrvalekalle – käitumise heade tavade või kodukorra reeglite mittejärgimine.
1.2. Rikkumine – käitumise heade tavade või kodukorra reeglite korduv või sihilik rikkumine.
1.3. Tõsine rikkumine –  kodukorra reeglite korduv sihilik rikkumine või ühekordne raske rikkumine (sh vaimne või füüsiline vägivald kaasõpilaste või kooli töötajate suhtes, vargus, materiaalse kahju tekitamine, koolikohustuse mittetäitmine).
1.4. Raske rikkumine – kodukorra reeglite korduv raske või ühekordne raskete tagajärgedega rikkumine (nt kehavigastuse tekitamine, vargus või materiaalse kahju tekitamine suures ulatuses, koolikohustuse jätkuv mittetäitmine).
2. Mõjutusvahendid
2.1. Suuline märkus
2.2. Suuline või kirjalik teade lapsevanemale või hooldajale
2.3. Vestlus õpilase ja lapsevanema või hooldajaga
2.4. Käitumisanalüüsi vestlus
2.5. Arenguanalüüsi ümarlaud
2.6. Õppetöö korralduse individualiseerimine
2.6.1. Individuaalne töö spetsialisti juhendamisel
2.6.2. Päevakava individualiseerimine
2.7. Direktori käskkiri
2.7.1. Märkus
2.7.2. Noomitus
2.7.3. Vali noomitus
2.8.  Õpilase ja/või vanema kutsumine direktsiooni koosolekule
2.9.  Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (õpilase peale tunde jäämisest teatab lapsevanemale aineõpetaja või klassijuhataja telefoni teel, vastava teavituse märgib ekooli aineõpetaja)
2.10. Käitumishinde alandamine
2.11. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilase vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu;
2.12. Keskharidust omandava õpilase koolist väljaarvamine.
2.13. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast meetmest õpilast ja tema vanemat direktori käskkirja ärakirja või õppenõukogu otsuse ärakirja kättetoimetamise, e-kooli või elektroonilise posti kaudu.
 
3. Mõjutusvahendite kasutamise printsiibid
3.1. Mõjutusvahendite kasutamise eesmärgiks on õpilase positiivse arengu toetamine ja ebasoovitavate arengute ärahoidmine.
3.2. Mõjutusvahendid jaotuvad kahte gruppi:
Kergemad mõjutusvahendid: vahendid 1 – 5
Kaalukamad mõjutusvahendid: vahendid 6 – 13
3.3. Mõjutusvahendeid kasutatakse lihtsuse ja säästlikkuse printsiipidel:
3.3.1. Eelistatakse kergemaid mõjutusvahendeid.
3.3.2. Kaalukamaid mõjutusvahendeid kasutatakse juhul, kui:
kergemad vahendid ei avalda mõju;
tegemist on tõsise või raske rikkumisega.
3.4. Mõjutusvahendite valimisel arvestatakse igal konkreetsel juhul õpilase individuaalsust ja mõjutusvahendi kasutamise võimalikke tagajärgi, sh mittesoovitavaid.
3.5. Gümnaasiumiõpilase koolist väljaarvamise otsuse võib teha kahel juhul:
3.5.1. kui eelnevalt on rakendatud erinevaid mõjutusvahendeid ja see pole andnud tulemusi või
3.5.2. kui õpilane on ühekordselt jämedalt rikkunud  kooli kodukorda, milleks loetakse koolimajas alkoholi- või narkojoobes viibimist, vargust ning vägivalla tarvitamist koolis või väljaspool kooli.
3.6.  Koolist väljaarvamise otsuse teeb õppenõukogu kooli juhtkonna ettepanekul.