Õpilaste tunnustamise kord 

 

1. Õpilasi tunnustatakse ja tänatakse 

1.1. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös; 

1.2. klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;

1.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;

1.4. silmapaistva heateo eest.

2. Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid:

2.1. suuline kiitus;

2.2. kirjalik kiitus õpilaspäevikusse;

2.3. kiitus e-koolis;

2.4. kiitus direktori käskkirjaga;

2.5. õpilase foto koolistendil;

2.6. kooli tänukiri või diplom;

2.7. õppimises edukate ja ühiskondlikult aktiivsete õpilaste vastuvõtt õppeaasta lõpul;

2.8. nime kandmine kooli auraamatusse.

 

 Koolivälised saavutused
1. Saavutused vabariigi  tasemel:
1.-10. koht → kiituskäskkiri (aineõpetaja esildis) + õpilase foto stendile.
Kõigile osavõtjatele→ kooli tänukiri (A4).
2. Saavutused Tallinna linnass
1.-6. koht→. kiituskäskkiri (aineõpetaja esildis) + õpilase foto stendile
1.-10. koha ja äramärgitud loominguliste tööde eest→ kooli tänukiri (A4).
3. Saavutused Kristiine linnaosas:
koht (maksimaalselt 1.-3.koht) → kiituskäskkiri.
Koolisisesed saavutused
1. Ainevõistlused-
paralleelklasside vaheline võistlus → ainult 1. kohale diplom (A5).
Suuremate vanusegruppide puhul →I-III koht  diplom (A5).
2. Spordivõistlused-
paralleelklasside vaheline võistlus → ainult 1. kohale diplom (A5).
Suuremate vanusegruppide puhul →I-III koht  diplom (A5).
3. Olümpiaadide koolivoorud-
I koha saavutanud õpilast võib autasustada diplomiga (A5)
4. Klassiväline töö-
silmapaistva koolielu edendamise eest autasustatakse tänukirjaga (A5).
Õppetöö
1. Õpilastele, kellel on tunnistusel hinded ainult „4 ja 5”, käitumine eeskujulik ja ei ole õppevõlgnevusi tunnustatakse direktori käskkirjaga. Direktori käskkirjaga tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja.
2. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine
- Kiituskirjaga tunnustatakse õpilast, kellel kõigi õppeainete aastahinne (või mõtteline aastahinne) on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik».
- Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja ja otsuse teeb õppenõukogu
     3. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine
- Kiituskirjaga tunnustatakse 12.klassi lõpetajat, kui õpilasel on gümnaasiumi vältel kursusehinne olnud pidevalt „väga hea” ning ta on vastava aine võistlustel  saavutanud vähemalt linna tasemel 1.-10. koha.
- Kiituskirjaga " Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines " tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja ja otsuse teeb õppenõukogu
     4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine
- Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
- Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu
     5. Kuldmedaliga tunnustamine
Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
6. Hõbemedaliga tunnustamine
Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
7. Õpilase kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsuse teeb kooli õppenõukogu
8. Raamatutega premeeritakse:
- lõpuaktusel kõiki 12. klassi lõpetanuid,
- põhikooli lõpuaktusel õpilasi, kes lõpetasid hinnetega „4-5”.
- 7.-8. klassi õpilasi, kes lõpetavad klassi kiituskirjaga.
Diplomid ja tänukirjad antakse kätte veerandi lõpuaktustel (põhikool) ja poolaasta lõpuaktustel (gümnaasium).
Kõik käskkirjad tuleb kanda klassitunnistusele. Iga aineõpetaja, kes on esitanud õpilase käskkirja saamiseks, peab teavitama sellest klassijuhatajat.