Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kodukord

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/111-1 (  22.01.2018 )
Kooskõlastatud:
-hooekogu 5.12.2017
-õpilasesindus 11.1.2018
-õppenõukogu 5.1.2018
1.    ÜLDOSA                                        
1.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis reguleerivad õppe- ja kasvatustegevust:
1.1.1. Eesti Vabariigi haridusseadus;
1.1.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus;
1.1.3. Eesti Vabariigi lastekaitseseadus;
1.1.4. Alaealise mõjutusvahendite seadus;
1.1.5. Perekonnaseadus;
1.1.6. Väärteomenetluse seadustik;
1.1.7. Haldusmenetluse seadus;
1.1.8. Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele;
1.1.9. Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord;
1.1.10. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppekava;
1.1.11. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi põhimäärus;
1.1.12.  Teised Eesti Vabariigi, Tallinna linna ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õigusaktid.
1.2. Kooli kodukord
1.2.1. Kooli kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
1.2.2. Kooli kodukorda jm õpilaste tegevust reguleerivaid õigusakte tutvustab õpilastele ja nende vanematele klassijuhataja.
1.2.3. Kooli kodukord on nähtaval kooli koduleheküljel ja kooli stendidel.
1.3. Õpilaste kooli vastuvõtmise sätestab Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord, mis on nähtaval kooli koduleheküljel. (Lisa 1)
1.4. Õpilaste tunnustamise kord on sätestatud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kodukorras. (Lisa 2)
1.5. Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine on sätestatud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi kodukorras. (Lisa 3)
1.6. Pikapäevarühm
1.6.1. Pikapäevarühma tööd reguleerivad Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi pikapäevarühma töö korralduse alused, mis on nähtaval kooli koduleheküljel ja pikapäevarühma klassis.
1.6.2. Pikapäevarühma võetakse eelkõige 1. klassi õpilased. Vabade kohtade olemasolul võetakse pikapäevarühma ka 2. ja 3. klassi õpilasi.
1.7. Tunnivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile ja ringitundide plaanile.
1.8. Toitlustamine
1.8.1. Söömiseks on ette nähtud ainult söögisaal.
1.8.2. Sööma minnakse kindlaksmääratud söögivahetunnil.
1.8.3. Vanem tasub igakuise toiduraha (pikapäevarühma õpilased) jooksva kuu 24.kuupäeval kooli toitlustaja pangaarvele. Vastav informatsioon on nähtaval Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi koduleheküljel.
 
2. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS  
2.1. Koolimaja avatakse hommikul kell 7.30. Ametlik koolipäeva algus on kell 8.00.
2.2. Koolimajja sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse koolihoone peaust.
2.3. Iga koolipere liige vastutab oma isiklike esemete eest. Üldkasutavatesse ruumidesse järelvalveta jäetud esemete eest kool ei vastuta. Esemete kadumise korral informeerida klassijuhatajat või õppealajuhatajat.
2.4. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5-10 minutit enne tundide algust, panevad üleriided ja välisjalanõud oma garderoobiboksi.
2.5. Iga õpilane kasutab oma klassi garderoobiboksi. Kui õpilane jääb mingil arvestataval põhjusel kooli kauemaks, kui 16.00, siis viib ta oma riided ning välisjalanõud külalistele määratud garderoobiboksi. (Lisa 4)
2.6. Tunni algusest annab märku kaheminutilise vahega koolikell, millest esimene on klassidesse kogunemiseks ja õppevahendite korrastamiseks, teine õppetunni alustamiseks.
2.7. Tunniplaani või muudest õppe- ja kasvatustegevuse muudatustest teavitab õpilasi klassijuhataja, õppealajuhataja või infotabloo.
2.8. Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle ruumi juures.
2.9. Tundi alustatakse püsti tõusmisega ja tervitamisega.
2.10. Igal õpilasel on klassis kindel õppimiskoht. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase õppimiskohta muuta.
2.11. Õpilasel on kaasas kõik selleks päevaks vajalikud õppevahendid.
2.12. Õpilane võib klassi kappides ja õpetaja laual olevaid õppevahendeid kasutada ainult õpetaja loal.
2.13. Külalise sisenedes klassiruumi tõusevad õpilased tervituseks püsti.
2.14. Kogunemisele, aktusele ja muudele kooli üritustele lähevad õpilased ilma koolikotita koos klassijuhatajaga/aineõpetajaga.
2.15. Spordiruumidesse lähevad õpilased koos kehalise kasvatuse õpetajaga/spordiõpetajaga.
2.16. Õppetöö ajal võib õpilane iseseisvalt koolist lahkuda vaid õpetaja kirjalikul  loal (haiguse tõttu kooliõe tõendiga või vanema teatise alusel).
2.17. Kõik koolipere liikmed kasutavad otstarbekohaselt kooli ruume, kooli vara ja tema käsutusse antud õppevara. Nende tahtlikul rikkumisel või kaotamisel hüvitab õpilase vanem tekitatud kahju.
2.18. Kõik koolipere liikmed hoiavad koolis ja kooli territooriumil puhtust ning korda.
2.19. Kooliruumides kannavad õpilased tööks sobivat riietust, mis on puhas  ja korrektne.
2.20. Tütarlapsed ei liialda jumestamisega ja ehetega, ei kanna eksponeerivat riietust (nabapluusid, õlapaeltega särgikud)
2.21. Õpilased kannavad aktusel pidulikku riietust (hele pluus/triiksärk, tume seelik või püksid)
2.22. Spordiriietuses ei viibita väljaspool spordikompleksi ega selle abiruume.
2.23. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 1.-6. klassi õpilased kannavad ühte koolivormi elementi. Vahetusjalanõud on heleda (mittemääriva) tallaga ning nende kandmine on kohustuslik.
2.24. Koolivormiga seonduv informatsioon on nähtaval kooli koduleheküljel. Muudatustest teavitatakse õpilaste vanemaid elektrooniliselt.
2.25. Igas erikabinetis (füüsika, keemia, muusika, töökojad, võimla jt.) kehtib üldine kord ja lisaks antud kabineti ohutustehnika eeskirjadest kinnipidamise kord. (Lisa 5)
2.26. Tunniväline tegevus
2.26.1. Ülekoolilised klassivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.
2.26.2. Huvialaringid toimuvad vastavalt huvialaringide plaanile, mis on nähtavad kooli kodulehel.
2.26.3. Õpilased tulevad ringitöö toimumispaika 5-10 minutit enne ringide töö algust.
2.26.4. Peale treeningut on õpilane kohustatud riietusruumist lahkuma 15 minuti jooksul.
2.26.5. Ekskursioonidel, matkadel, õppekäikudel, võistlustel ja olümpiaadidel esindab õpilane oma kooli ning täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt, täidab ohutusnõudeid. (Lisa 6)
 
3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
3.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli koduleheküljel ja kooli raamatukogus.Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaste hindamise kord sätestab hindamise, hindamisest teavitamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja korra. Hindamiskorraga saab tutvuda kooli kodulehel ja raamatukogus. (Vt.Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaste hindamise korda)
3.2. Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.
3.3. Õppeperioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva.
3.4. Lõpuklassis on õppeperioodides kokku vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.
3.5. Õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad lähtuvalt tunniplaanist ja õpetaja töökavast: koolimajas, kooli territooriumil või õppekäiguna vastavasse asutusse, piirkonda jms. Tunniplaan on nähtaval e-koolis.
3.6. Õppetund võib olla loeng, matk, õppekäik, projektipäev(ad), individuaaltund, tugiõppetund, eksamikonsultatsioon, e-õpe jms.
3.7. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
Koolitunnid toimuvad järgmise päevakava alusel: 
1)   8.00-8.45
2)   8.55 – 9.40
3)   9.55 - 10.40
4)   11.00 - 11.45
5)   12.05- 12.50
6)   13.10 - 13.55
7)   14.05 - 14.50
8)   15.00 - 15.45
3.8. Vahetunni pikkus on 10-15 minutit, söögivahetunni pikkus 20 minutit.
3.9. Koolipäeva lõpus toimuva paaristunni võib õpetaja otsusel teha vahetunnita.
3.10. Õpilasele ja vanemale tehakse tetavaks õpilasele kohaldav osa päevakavast e- koolis, kooli infotablool ja õpilaspäevikus.
3.11. Õpilase arengu toetamine
3.11.1. Koolis tagatakse õpilasele järgmiste tugispetsialistide teenused: koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed. Tugispetsialistide vastuvõtuajad on kajastatud kooli koduleheküljel.
3.11.2. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse vanemat elektrooniliselt kas samal päeval või hiljemalt järgmisel tööpäeval.
3.11.3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja vanem. Vajadusel kaasatakse arenguvestlusele tugispetsialiste või aineõpetajaid. Arenguvestluse toimumisest teavitab vanemat klassijuhataja elektrooniliselt. (Lisa 7)
3.12. Õppest puudumine
3.12.1. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.
3.12.2. Kui õpilasel on vaja tunnist tungival põhjusel puududa, palub ta luba klassijuhatajalt või õppealajuhatajalt.
3.12.3. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
3) olulised perekondlikud põhjused.
 
4. TURVALISUS
4.1 Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd õpilaste ja nende vanemate, Tallinna Haridusameti, vajadusel politsei ja väärteomenetlejaga, teiste ametiasutuste ning ekspertidega. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord ning hädaolukordade lahendamise plaan on kajastatud dokumendis „Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi tegutsemispõhimõtted turvalisuse tagamiseks õppe- ja kasvatustegevuses”.  (Lisa 8 Asutusesiseseks kasutamiseks)
4.2. Kooli territooriumile ning kõikidesse koolimaja koridoridesse ning garderoobi on paigaldatud videovalvesüsteem. Videovalvesüsteemi kasutamise kord on sätestatud TLG  videovalvesüsteemi kasutamise korras. (Lisa 9)
4.3.Turvalisuse tagamiseks on on kõikidel külalistel, k.a lapsevanematel õppetöö ajal kooli külastamiseks vaja eelnevalt külastusaeg kooli töötajaga kokku leppida. Kui valvurile on külalisest eelnevalt teatatud, siis lubab valvur külalise kokkusaamisele. Vastasel korral tuleb oodata valvelauas, kuni valvur selgitab välja, kas kokkusaamine on võimalik.
4.4. Hädaolukorra, õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite, kooli kodukorra rikkumiste jm õigusrikkumiste puhul on iga koolipere liige kohustatud viivitamatult teavitama valvurit/kooli direktorilt/ õppealajuhatajat/ huvijuhti/ õpetajat. Võimalusel tuleb eelmainitud tegusid takistada või tõrjuda, sealjuures tagades enda ja teiste ohutuse.
4.5. Erakorralise ohuolukorra lahendamiseks on koolil koostatud plaan.
4.6. Igal koolipäeval peavad vahetundides korda korrapidajaõpetajad, kes tagavad turvalise õhkkonna.
4.7. Kooli territooriumil mootorsõidukite parkimiseks on vajalik kooli juhtkonna kirjalik luba. Parkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud parklates. (Lisa 10)
 
5. TERVISHOID
5.1. Kooli sisustus, ruumid, hooned ja maa-ala vastavad esitatud tervisekaitsenõuetele.
5.2. Tervishoiu teenust osutab koolile SA Tallinna Koolitervishoid. Kooliõe vastuvõtuajad kajastuvad kooli koduleheküljel ning infostendil medkabineti juures.
5.3. Terviseedenduslikku tööd korraldab koolis tervisenõukogu, millesse kuuluvad õpetajate esindajad, kooliõde, koolipsühholoog, lapsevanemate esindaja.
5.4. Tervisenõukogu ülesanne on tervisekäitumist edendavate hoiakute kujundamine koostöös kooli personaliga läbi õppekava, koolispordi, toitlustamise, sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamise.
5.5. Õppetunde ei toimu, kui klassiruumi õhutemperatuur on vähem kui 19°C,  spordisaalis vähem kui 18°C.
5.6. Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20° C ja madalam 1. – 6. klassis;
        2) miinus 25 °C ja madalam 7. – 9. klassis.
5.7. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues
1) 1.– 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10° C;
2) 7.– 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15° C mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. 
 
6.    DOKUMENDID, ÕPPEVARA
6.1. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mida õpilane kannab koolis kaasas. Vajadusel on kooli valvuril õigus küsida õpilaselt õpilaspiletit, kui isikut tõendavat dokumenti.
6.2. Õppetööks vajaminev informatsioon ning teatised kodu ja kooli vahel kajastuvad e-koolis ja/või õpilase õpilaspäevikus.
6.3. Õpilasi teavitatakse hindamisest iga trimestri või kursuse alguses. Põhikooliõpilasele väljastatakse klassitunnistus 1  korda õppeaastas, gümnaasiumi õpilasele 1 kord õppeaastas.
6.4. Põhikooli- ning gümnaasiumilõpetajatele väljastatakse põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistused seadusest tulenevas korras.
6.5. Iga õppeaasta alguses väljastatakse õpilasele kooliraamatukogus vastavalt raamatukogu töökorralduse alusele ja õppeplaanile õpikud ja töövihikud. Õppeaasta lõpul tagastab õpilane kooliraamatukogule õpikud.
6.6. Ilukirjanduse jm laenutamine toimub Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi raamatukogu kasutamise eeskirja alusel.
6.7. Õppeaasta lõpul või õpilase lahkumisel koolist väljastatakse õpilasele klassitunnistus ja muud vajaminevad dokumendid juhul, kui õpilane on koolile tagastanud talle väljastatud õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerinud muud kooliga seotud võlgnevused. Õpilase lahkumisel koolist tagastab õpilane õpilaspileti.
 
7.    ÕPILASTE ÕIGUSED
7.1. Moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
7.2. Õpilasesinduse töökorralduse aluseks on õpilasesinduse põhikiri.
7.3. Kokkuleppel huvijuhiga kasutada tasuta klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid.
7.4. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.
7.5. Pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli direktori, riikliku järelvalve või lastekaitseorganisatsioonide poole.
7.6. Osaleda kooli ringide, stuudiote jne. töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
7.7. Saada meditsiinilist esmaabi.
7.8. Saada igakülgset õpiabi arenguks ja eneseteostuseks.
7.9. Saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või õpetajalt.
7.10. Avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.
7.11. Saada tunnustust vastavalt kooli kodukorras sätestatule.
 
8. ÕPILASTE KOHUSTUSED
8.1. Õpilane on kohustatud täitma Põhiseaduslikke kohustusi Eesti Vabariigi ees, suhtuma lugupidavalt riigikorda ja tema seadustesse.
8.2. Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda. Osalema õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele.
8.3. Suhtuma õppetöösse kohusetundlikult: valmistuma igaks õppetunniks; võtma kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed; mitte häirima klassikaaslasi ega õpetajate tööd; osalema tunnis aktiivselt: tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluma õpetajalt luba.
8.4. Hilinenud õpilane võib klassi siseneda aineõpetaja loal.
8.5. Õpetajal on õigus hilinenud gümnaasiumiõpilast tundi mitte lubada ja märkida ta puudujaks.
8.6. Koduste ülesannete mittetäitmisest mõjuval põhjusel teatab õpilane õpetajale kohe tunni algul, teatades ka põhjuse.
8.7. Õpilane tegeleb tunnis ainult vastava õppeainega.
8.8. Õpilane on kohustatud täitma kõigi kooli töötajate õigustatud/ põhjendatud korraldusi.
8.9. Suhtuma väärikalt kõikidesse inimestesse ja järgima üldtunnustatud käitumisnorme.
 
9. KOOLIS ON KEELATUD
9.1. Põhjuseta puudumine ja hilinemine.
9.2. Kaasa võtta plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamisvahendeid ning terariistu, mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele.
9.3. Tarbida e-sigarette ning tubakasaadusi, alkoholi ja narkootilisi aineid.
9.4. Õppetööks mittevajalike või segavate esemete (mobiiltelefon, pleierid jms) kasutamine. Neid hoitakse väljalülitatuna taskus või koolikotis. Reegli eiramise korral koostatakse lubamatute aine(te)/eseme(te) äravõtmise akt (Lisa 11). Õpetaja viib antud eseme(d) kantseleisse ning see (need) väljastatakse akti alusel õpilase vanemale.
9.5. 1.-8. klassi õpilastel mobiiltelefoni kasutamine kogu koolipäeva jooksul (erandkorras lubatud aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkonna loal)
9.6  Füüsiline ja vaimne vägivald.
9.7. Kooli juhtkonnaga kooskõlastamata lindistada, pildistada või filmida kooli ruumides ning territooriumil.
9.8. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.
 
10. KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ KOORDINEERIMINE
10.1. Õpetajate ja lastevanemate infovahetusel lähtutakse heade tavade juhendist (Lisa 12)
10.2. Kool korraldab vanematele vähemalt ühe üldkoosoleku ning kaks infopäeva parandamaks kooli ja kodu koostööd.
10.3. Kool kaasab õpilaste vanemaid ühistegevusse lähtuvalt kooli üldtööplaanist (perepäev, jõulupeod, õppekäigud, klasside tegevused jms).
10.4. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane ja tema vanem esitada Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktorile, õppealajuhatajale, huvijuhile, kooli hoolekogule. Saadud avaldused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ning vastused esitatakse vastavalt avaldaja soovile suuliselt või kirjalikult.
10.5. Puudumisest teavitamine
10.5.1. Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat kirjalikult õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.
10.5.2. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda lastekaitse/Haridusameti poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
10.5.3. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhataja ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest lastekaitset/Haridusametit.
10.5.4. Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel on sätestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §11, lõige 1:
Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
10.5.5. Õpilase puudumise fikseerib õpetaja eKoolis.
10.5.6. Puudumistõendi esitab lapsevanem eKooli kaudu.
Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG kodukord