Õpetajate täiendkoolitus

Täiendkoolituse korraldamisest
 • Kooli juhtkond koos õppetoolidega töötab välja täiendkoolituse valdkonnad;
 • Kooli prioriteetsetest valdkondadest lähtuvalt selgitatakse välja iga aineõpetaja täiendõppe vajadus;
 • Ressursside säästmiseks võimaldab kool täiendkoolitust suuremale arvule õpetajatele (rühmakoolitusi);
 • Kooli juhtkonna poolt korraldatud kursustele lisaks saab õpetaja valida igal õppeaastal temale sobiva kursuse, silmas pidades kooli huve ja vajadusi;
 • Koolituselt naasnud vahendavad oma muljeid õppetoolides kolleegidele;
 • Täiendõppe tulemuslikkust analüüsitakse augustikuu õppenõukogus.
 Käesoleva arengukava perioodil käsitletavad olulisemad teemad
I Kooliarendus
 • Juhtimiskoolitus,
 • Väärtuskasvatus;
 • Meeskonnatöö;
 • Eneseanalüüs, tegevuse eesmärgistamine;
 • Kooli õppe-, aine- ja töökavade arendustegevus.
II Õpetaja kutseoskused
1) Klassijuhatajatöö. Kasvatusalane kompetentsus.
2) Õpetaja kutsemeisterlikkuse tõstmine
 • Õppekava üld-, valdkonna- ja ainepädevuste saavutamine;
 • Õppeainete lõimimine;
 • Eduka õppeprotsessi läbiviimine;
 • Õppetund: planeerimine, läbiviimine, hindamine;
 • Ainealane ja metoodiline enesetäiendus;
 • Uurimustööde juhendamise koolitus.
3) Õpilaste individuaalse arengu ja hariduslike erivajaduste arvestamine õppeprotsessis
4) IÕK rakendamine
 
III Arengu- ja suhtlemispsühholoogia
 • Konstruktiivne kriitika;
 • Õpetaja eetika;
 • Enesekehtestamine;
 • Arengu- ja suhtlemispsühholoogia;
 • Õppetegevuse jõukohastamine.
IV Infotehnoloogia
 • Infotehnoloogilise õpitarkvara kasutamine;
 • Arvutipõhiste õppematerjalide ja õpitarkvara efektiivne rakendamine ainetunnis
V Multikultuursus
 • Uusimmigrandid eesti hariduses;
 • Teisest keelekeskkonnast õpilaste õpetamine.
VI Muud vajalikud oskused ja teadmised
 • Esmaabikoolitus;
 • Kriisisituatsioonis käitumine;
 • Silmaringi laiendavad koolitused.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Õpetajate täiendkoolitus