Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatustöö

Hetkeolukorra analüüs
Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: õppe- ja kasvatusprotsess on kooli tegevuse, ka sisehindamissüsteemi, keskseks valdkonnaks, õpilase arengut toetatakse, jälgitakse ning suunatakse pideva õpikeskkonna parendamise kaudu, sisehindamine kajastab koolis tehtavat tööd õppuritele erinevate õpivõimaluste loomise ja parendamise valdkonnas, koolis jälgitakse ning arvestatakse õpilaste arenguga seotud tulemusi.
Kool on saavutanud õppetegevuses häid tulemusi. Koolis rakendatavad õppekorraldus ja -meetodid toetavad õpilaste õpimotivatsiooni püsimist, õpilassõbralikku õpikeskkonda. Sellise õpiprotsessi käigus paranevad õpilase eneseteadlikkus ja enesehinnang.
Üle poolte õpilastest õpib hinnetele „hea“ ja „väga hea“, riigieksamite tulemused on märkimisväärselt head, tänu tugisüsteemidele on vähe mitteedasijõudjaid.
Kool on loonud head tingimused uusimmigrantide ja välismaalt saabunud õpilaste integreerimiseks õppetöösse. Õpilasi rikastab multikultuurne õpikeskkond.
Kool alustas üleminekut uuele õppekavale 2011./2012. õppeaastal. Õppekava järgi on koolis 3 õppesuunda, mille väljatöötamisel on arvestatud järjepidevust ja traditsioone. Kooli õppekeskkond on väga hästi varustatud erinevate IKT vahenditega, mida aktiivselt kasutatakse õppetegevuses. Õppekava täitmisel püütakse järjest rohkem rakendada erinevaid õppekava rikastavaid meetodeid, milleks on projektitöö, ainetevaheline ja huvitegevuse integratsioon, õuesõpe, rollimängud, õppekäigud, uurimistööd, e-õpe, i-õpe, loengud, vestlused, mängud jne. Õppimine on au sees.
Õpilaste arengut ja positiivset enesehinnangut toetatakse mitmekesise tunnivälise tegevuse, huviringide, projektide ja ürituste kaudu.
“Oma kooli tunnet” aitab luua ja hoida kooli sümboolika, koolivorm, traditsioonilised üritused ja ühistegevused.
Parendusvaldkonnad
 • Ümarlaua vestluste ja kokkulepete dokumentatsioon;
 • Tegevuste kava järkjärguliseks üleminekuks uuele õppekavale 2011.–2013. aastal;
 • Aktiivõppe meetodite kasutamine;
 • Õppeainete integratsioon;
 • Õpilaste koolist puudumine lapsevanema loal;
 • Pakkuda koolis õpilastele mitmekesisemat huviringide valikut ning suunata neid ka väljaspool kooli toimuvatesse huviringidesse;
 • Propageerida tervislikku toitumist ja kaasata õpilasi terviseedenduslikku tegevusse.
Arengueesmärgid aastateks 2012–2016
 • Jätkata haridusasutusena, kus saab omandada haridust 1.-12. klassini (ühtse põhikooli ja gümnaasiumina);
 • Kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkata kõikides kooliastmetes vähemalt 3 paralleelklassiga;
 • Selgitada traditsioonilise mitmeastmelise kooli väärtusi;
 • Rakendada uus õppekava täies mahus;
 • Dokumenteerida ümarlaua vestlused ja kokkulepped;
 • Koostada tegevuste kava järkjärguliseks üleminekuks uuele õppekavale 2011.–2013. aastal (õppekirjandus, õppematerjalid, koolitused jms);
 • Laiendada erinevate aktiivõppemeetodite kasutamist;
 • Tervikliku maailmapildi kujundamiseks integreerida erinevaid õppeaineid;
 • Kasvatada «oma kooli tunnet»;
 • Täiustada tugisüsteemi;
 • Propageerida huviringides osalemist ja luua õppesuundi toetavaid huviringe;
 • Propageerida tervislikku toitumist ja kaasata õpilasi terviseedenduslikku tegevusse;
 • Osaleda õpilaskonkurssidel ja võistlustel;
 • Vähendada õpilaste õppetööst puudumist lapsevanema loal.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatustöö