Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine

Hetkeolukorra analüüs
Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: erakordne on, et koolis on hinnatud eelarvelisi ressursse piisavaks, finantstegevus on juhitud väga heal tasemel, kaasatakse märkimisväärseid lisavahendeid erinevate projektide kaudu, nii rahalisi kui intellektuaalseid.
Ressursside juhtimine toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi. Eelarve täitmist analüüsitakse pidevalt ja otsitakse võimalusi kokkuhoiuks ja kulude optimeerimiseks.
2009. aastal on kool täielikul renoveeritud ja varustatud osaliselt uue inventariga. Renoveerimise käigus sai kool võimla, kus saab üheaegselt läbi viia kehalise kasvatuse tunde kolmele klassile.
Projektide ja omatulude teenimise kaudu on hangitud eelarveväliseid ressursse, mida on kasutatud õpikeskkonna parendamiseks. Varustatus IKT vahenditega on hea, tööd ning arengut soosiv, kuid vajab pidevat kaasajastamist.
Valvekaamerate ja automaatse tuletõrjesüsteem kasutuselevõtt on muutnud koolimaja turvalisemaks.
Koolis on olulisel kohal keskkonda säästev mõtteviis, mida kujundatakse keskkonna-projektide kaudu. Paljud koolidokumendid on ainult elektroonilised.
 
Parendusvaldkonnad
 • Lisaressursside hankimine fondidest ning projektidest;
 • Vananenud koolimööbel;
 • Aegunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud IKT vahendid;
 • Elektrikasutuse otstarbekus;
 • Koolipere keskkonnateadlikkus.
Arengueesmärgid aastateks 2012–2016
 • Luua terviklik ülevaade võimalustest, mille abil saada fondidest ning projektidest lisaressursse;
 • Suurenenud omavahendite laekumise toel viia lõpule kooli õppeklasside koolimööbli väljavahetamine;
 • Suurendada koolipere keskkonnateadlikkust;
 • Vajaduse järgi uuendada aeguvaid või kasutuskõlbmatuks muutuvaid IKT vahendeid ja hankida varuosi;
 • Suurendada koolidokumentide ringlust sisevõrgu kaudu;
 • Majandada säästlikult.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine