Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega

Hetkeolukorra analüüs

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: huvigruppidega tehtava koostöö initsiatiiv lähub koolist, on vajalikul määral tähtsustatud ning tulemuslikkus hinnatud, eraldi märkimist väärib lastevanemate nõukoja tegevus.

Koolil on rohkelt koostööpartnereid. Hea koostöö on toimunud kooli hoolekoguga, lastevanematega, kohaliku omavalitsuse esindajatega, politseiga, lasteaedadega, naaberkoolidega ja Tallinna Haridusametiga. Koolis on hästi toimiv hoolekogu, lastevanemate nõukoda ja õpilasesindus. Lastevanematega hoitakse pidevalt sidet meililistide, e-kooli, kodulehe ja blogide kaudu, regulaarselt toimuvad lastevanemate koosolekud ja infopäevad. Küsitluste andmetel on lastevanemad kooliga väga rahul.

Parendusvaldkonnad

  • Koostöö kavandamine huvigruppidega;
  • Õpilasesinduse efektiivsem kaasamine õpilasi puudutavate küsimuste lahendamisse ning koolielu edendamisse;
  • Rahulolu-uuringud eri gruppide jaoks;
  • Lastevanemate tagasiside.

Arengueesmärgid aastateks 2012–2016

  • Parendada koostööd huvigruppidega;
  • Suurendada õpilasalgatusi koolielu edendamisel;
  • Koostada erinavate huvigruppide rahuoluküsitlused (lastevanemate erinevad huvid alg- ja põhikooli ning gümnaasiumi osas);
  • Luua täiendavaid võimalusi ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks lastevanematele;
  • Töötada välja lastevanemate tunnustamise süsteem.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega