Tegevusvaldkond: personali juhtimine

Hetkeolukorra analüüs
Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: kogu personalipoliitika lähtub kooli eesmärkide saavutamise strateegiast, on konkreetne, selgelt sõnastatud, piisavalt detailne, märkimist väärib personali arendamise plaanipärasus.
Õppeasutuses on hea mikrokliima. Koolis on püsiv õpetajaskond, ametikohad on täidetud. Kõik pedagoogid on kaasatud vahetult kooli arendustegevusse ja töökorralduslike küsimuste arutamisse töörühmade või õppetoolide kaudu. Koolis on välja töötatud uusi töötajaid toetav mentorlussüsteem. Täienduskoolituseks on eraldatud piisavalt eelarvevahendeid, koolil on hästi toimiv sise- ja väliskoolitussüsteem, tulemuspalgasüsteem ja personali tunnustamise kord.
 
Parendusvaldkonnad
  • Kooli töötajate tööülesannete kirjeldused (ametijuhendid);
  • Kutse-eetika põhimõtete formuleeringud;
  • Majanduspersonali arenguvestlused;
  • Koolitusega seotud dokumentatsioon.
Arengueesmärgid aastateks 2012–2016
  • Läbi vaadata ja parendada töötajate ametijuhendeid ja formuleerida selgemalt kutse-eetika põhimõtted;
  • Uuendada ja edasi arendada personali arenguvestluste korda;
  • Välja töötada koolitusstrateegia;
  • Tagada kvalifitseeritud personali olemasolu;
  • Täiustada ja üle vaadata õpetajate tunnustamise kord ja kriteeriumid;
  • Tagada kooli töötajate valmisolek kriisisituatsioonis tegutsemiseks.

<--Tagasi

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Tegevusvaldkond: personalijuhtimine