Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine

Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: eestvedamine on sisehindamissüsteemis olulisel kohal, rakendatakse kaasaegseid, asjakohaseid juhtimismeetodeid, valdkond on piisavalt dokumenteeritud.

Koolis on välja töötatud oma sisehindamissüsteem, mis on olnud aluseks kooli tegevuse parendamisel. Tagasisideküsitlused viiakse läbi iga õppeaasta lõpus. Sellest lähtuvalt ollakse juhtkonna tegevusega üldiselt rahul.

Koolis valitseb sõbralik vaim, töötajatevahelised suhted on head, toimivad avalik dialoog ja loominguvabadus. Kooli tugevuseks on, et kooli personal tegutseb ühtse meeskonnana, valdkondade juhid on oma valdkonna pühendunud ja innustavad eestvedajad.

Parendusvaldkonnad

  • Koolile oluliste huvigruppe senisest suurem kaasamine;
  • Personali eneseanalüüsi ja oma tegevuse eesmärgistamise oskused;
  • Personali enesehindamise süsteem.

Arengueesmärgid aastateks 2012–2016

  • Laiendada osalusjuhtimist;
  • Kaasata vilistlasi senisest enam kooli tegevusse;
  • Teha teadlikku mainekujundust kooli tutvustamisel;
  • Kaasata personal koolitöö planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse;
  • Jagada kolleegidega postiivset õpetamiskogemust ja –metoodikat;
  • Korraldada täiskasvanute koolitusi;
  • Uuendada ja korrastada kooli alusdokumentatsiooni.

<--Tagasi 

 


Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine