Õppeasutuse lühiülevaade 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium (edaspidi: kool) asub Tallinna Kristiine linnaosas. Kool alustas oma praeguses asukohas tegevust 1975. aastal Tallinna 3. Keskkoolina. Alates 1999. aastast kannab kool nime Tallinna Lilleküla Gümnaasium.

Koolil on hea maine tänu suurepärasele õpikeskkonnale ning headele õpitulemustele. Õppida soovijaid on rohkem kui klassides kohti. Õpilaste arv on pidevalt kasvanud, hetkel õpib koolis 857 õpilast. Klassikomplekte on 34 (1.-10. klassini kolm paralleeli). Koolis töötab 67 pedagoogi.

Kool on 2009. aastal täielikult renoveeritud. Õppeklassid on kaasajastatud, loodud on suur spordikompleks, koolil on turvaline aiaga piiratud õueala, kus asuvad staadion, pallimänguväljakud, õuesõppeklass ja algklasside mänguväljak.

Koolis on selle loomisest peale pööratud suurt tähelepanu loodusteaduste õpetamisele (bioloogiakallakuga klassid, valikained, projektid, õppekäigud jne). Teiseks kooli tunnuseks on olnud informaatika, mille alged viivad 1985. aastal avatud informaatika süvaõppeni. Viimastel aastatel oleme olnud IKT valdkonnas eeskujuks paljudele koolidele Eestis ja oleme jaganud kogemusi ka välismaa koolidele.

Meie kool algatas meedia e-õppe, mobiilsete arvutiklasside kasutamise, ainekesksed arvutitunnid. Koolis on loodud õpikeskkonnad VIKO ja Tiigrikool. Koolis on olemas kõik kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid (nt. digitaalne ilmajaam, andmekogurid, interaktiivsed tahvlid, mobiilsed arvutiklassid, meediavahendid jne).

Eelnevast lähtudes on gümnaasiumis praegu sissetöötamisel 3 õppesuunda: reaal-majandus, humanitaar-meedia ja loodusteaduste-rekreatsioonikorraldus. Nooremas kooliastmes tegutsevad spordi- ja inglise keele klassid.

Alates 2003. aastast on kool olnud kaasatud erinevatesse integratsiooniprojektidesse ning selle tulemusena kujunenud eri kultuure kandvaks, tutvustavaks ja väärtustavaks multikultuurseks kooliks, milles õpib enam kui kümnest rahvusest ja/või riigist pärit lapsi ning noori.

Koolis töötab psühholoog, sotsiaalpedagoog, tugiõpetaja ja logopeed. Välja on töötatud tugisüsteemid erivajadustega õpilastele (arendusõpe, tugiõpe, kõneravi, keeleõpe, huviringid, PPR jne). Huvijuhi ja õpilasesinduse eestvedamisel on koolis hästi organiseeritud ja mitmekesine tunniväline tegevus. 

 

<--Tagasi

 

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava Uncategorised Õppeasutuse lühiülevaade