Dokumendid

Gümnaasiumi valikained

Kooli valikkursused
Meedia
Meediaõppe kursuse raames tutvume ajakirjanduse rolli ja positsiooniga tänapäeva infoühiskonnas, räägime selle kujunemisest, samuti meediasüsteemist ja nende seosetest kultuuri, poliitika, majanduse ja igapäevaeluga meie ümber. Teooria kõrval on tähtis koht igapäevastel meediatekstidel, raadio- ja telesaadetel. Arutleme koos nendel teemadel, mis meid ümbritsevad. Sa saad teada, kuidas tekkis meedia, kes on Eesti meedia omanikud, kes keda mõjutab. Õpid ära tundma, kui keegi tahab sinuga manipuleerida. Saad teada, kuidas suhtub meedia avaliku elu tegelastesse ja inimestesse tänavalt, kus tohib pildistada ja keda ning mis mõju võib olla internetikommentaaridel. Vaatame koos parimaid reklaame ja kuidas tehakse telesaateid. Saad katsetada, kuidas kõlaks sinu hääl raadios.
Praktiline meedia-film, heli, foto
Praktilise meedia kurusega taotletakse, et õpilane:
• õpib tundma ja kasutama filmi- ja fototehnilisi vahendeid;
• arendab kujundlikku ja dokumentaalset mõtlemist meediateoste loomisel;
• omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat;
• õpib analüüsima erinevate meediavaldkondade produkte;
• omandab piisavalt teadmisi meedia liikide ja stiilide kohta;
• on tehniliselt ja oskuslikult piisavalt ettevalmistatud, et osata edaspidi iseseisvalt elementaarseid meediateoseid luua.
Praktiline meedia II (e-kursus)
Kursuse käigus kajastatakse koolielu ning valmistatakse õppefilm. Läbi praktilise tegevuse arendatakse koostööskusi, suhtlemisoskusi ning saadakse kogemusi erinevate kooliürituste kajastamisel. 
Saksa keel (C-keelena)
Saksa keele õpetuse aluseks  on kommunikatiivne keeleõppemeetod, seega on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kõnelemist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist. Saksa keele õpetusega taotletakse, et õppija saavutab lihtsamates igapäevasituatsioonides ja lihtsamas suhtluses vajaliku saksa keele oskuse. Saksa keelt on võimalik õppida 3 aasta vältel kokku 6 kursust algastmest (0) kuni tasemeni A2/A2+
Soome keel (C-keelena)
Soome keele õppimine ja õpetamine on põhjendatud pidevate kontaktidega hõimurahvaste vahel. Soome keelt õppides on  võimalik tutvuda naaberrahva kultuuri ja kommetega, et selle kaudu õppida hindama ka oma maa traditsioone. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, pakub soome keele õppimine palju võrdlusvõimalusi. Soome keelt on võimalik õppida kolme aasta vältel kokku kuus kursust, mille jooksul saavutatav miinimumtase on A2. Heade ja väga heade tulemuste korral on saavutatav ka B1 tase.
Inglise ärikeel
Inglisekeelne kirjandus
Kursusel saab õpilane ülevaate tuntud inglise kirjanikest ning nende loomingust. Kursus hõlmab endas nii proosat kui ka luulet. Arendatakse keeleoskust ning teksti mõistmist ja teksti tõlgendamist, kasutades erinevaid tekste.
Inglise kultuurilugu
See aine sobib sulle, kui sa soovid rohkem teada saada Ühendkuningriikide ajaloost, traditsioonidest ja omapärast. Ole valmis uurima, vestlema ja diskuteerima.
Praktiline bioloogia
Praktilise bioloogia kursus on mõeldud  loodushuvilistele noortele, kes on huvitatud Eestimaa looduse tundma õppimisest. Märksõnadeks on uurimuslik õpe, laboratoorsed tööd, õppekäigud. Kursusel õpitakse tundma floorat ja faunat, külastatakse loodusasutusi (botaanikaaed, loodusmuuseum jt), tehakse “Vernier” katseseadmetega keskkonnamõõtmisi, uuritakse mikroskoobiga rakke ja kudesid ja käiakse metsas.
Kaasaegne kirjandus
Draama ja teater (tsükliõpe)
Kirjandus ja film (tsükliõpe)
Kodundus
Kursusele on oodatud neiud ja noormehed, kellel on sooov saada uusi teadmisi ja kogemusi toidumaailmas toimuvast.Kursusel toimub praktiline toiduvalmistamine, selle esteetiline serveerimine ja  degusteerimine.  Tutvume erinevate koosviibimiste organiseerimise ja läbiviimisega. Koostame ise menüü ja eelarve.  Harjutame meeskonnatööd.  Kursuse lõpus demonstreeritakse omandatud teadmisi ja oskusi.
Disain (tavakursus ja i-kursus)
Arvutiõpetus
Andmebaasid
Koorilaul
Valikaine gümnaasiumis õppivatele noortele. Võimalus arendada oma häält, rikastada lauluvara, saada uusi kogemusi koos laulmisest. Panna ennast proovile nii proovis kui laval
Draamaõpetus
Kursuse põhirõhk on eneseväljendusoskuse ja loovuse arendamisel. Õpitakse avalikku esinemist, tegeletakse suulise ja füüsilise eneseväljenduse, improvisatsiooni ning dramatiseerimisega. Tutvutakse ka erinevate teatriliikidega, tehakse etüüde, improvisatsioonimänge, hääleharjutusi, õpitakse mikrofoniga esinemist, harjutatakse monolooge jne. Tegemist on praktilise kursusega, milles osalemise eelduseks on avatud meel ning valmisolek ennast proovile panna ja osaleda.
Kooli esindamine võistlustel e-kursus sport
See kursus sobib õpilasele, kes on mitmekülgne paljudel erinevatel spordialadel, sportmängudel ja esindab kooli õppeaasta jooksul vähemalt 30 tunni ulatuses. Õpilase võistluskorrad fikseeritakse kooli spordiblogis ja õpilase enda poolt koostatud tabelis.Hiina keel ja kultuur
Giidindus Tallinnas (inglise keele baasil) (e-kursus)
Kas sa soovid rohkem teada saada enda kodulinnast? Kas sa soovid end proovile panna kodulinna giidina? Siis see kursus on sinu jaoks.  Kursus toimub e-õppe kursusena ning selle lõpus toimub ühine linnaekskursioon.
Geopeitus-(Tallinna loodusväärtused)
Kursusele on oodatud aktiivsed noored, kellele meeldib värskes õhus liikuda ning omal käel midagi uut teada saada ja välja uurida.  Kursuse käigus tutvutakse Tallinna erinevate kultuuri- ja loodusväärtustega. Õpitakse kasutama kaasaegseid orienteerumisvahendeid ja veebipõhiseid kaardirakendusi. Koostatakse ise noorematele õpilastele orienteerumismänge. 
Vaba aja korraldus
Kursuse käigus omandatakse teadmisi sündmuste organiseerimisest, planeerimisest ja analüüsisimisest ning õpitakse oma aega planeerima. Läbi aktiivse ja praktilise tegevuse arendatakse koostööskusi, suhtlemisoskusi ning saadakse kogemusi erinevate kooliürituste korraldamisel. Kursuse jooksul organiseeritakse grupitööna kaks sündmust, millest üks on vabalt valitud ja enda välja mõeldud ning teine on õpetaja poolt määratud ülekooliline sündmus, mida organiseeritakse terve kursusega. 
Individuaaltreening/tervislik eluviis
Õpilane keskendub regulaarselt kehalise töövõime arendamisele teatud spordialal. Täiustab oma olemasolevaid liikumisoskusi, omandab uusi teadmisi ja oskusi konkreetsel spordialal. Analüüsib oma kehalise võimekuse taset ja kasutab liikumist/sportimist teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks.
Tallinna kunstikogud (e-kursus/tsükliõpe)
Eesmärgiks on tutvustada Tallinna muuseumides olevaid kunstiväärtusi. Kursuse raames toimub 4 õppekäiku erinevatesse muuseumidesse, kus toimub tutvustav ekskursioon ja praktilise kunstilise ülesande lahendamine, sellele lisandub lühike esse kogetust.
Huvitav keemia
Eelementide keemia,kus tehakse võimalikult palju praktilisi töid, arvutikeemiat, võimalusel ka õppekäike. Praktiline osa on siiski käsikäes teooriaga-st. õpilane peab mõistma ka praktilise osa teoreetilist sisu.
Kodulinn Tallinn
Meedia õppekäigud (tsükliõpe/e-kursus)
Meedia õppekäigud hõlmavad ajalehetoimetuste, uudisteagnetuuri, trükikoja, raadio- ja telestuudiote külastusi. Käime ära Stenbocki majas ja saame teada, kuidas jõuavad rahvani valituseliikmete väljaütlemised. Kuuleme uuringufirmalt, kuidas tehakse meediauuringuid. Osaleme telesaate salvestusel, et oma silmaga näha seda, mis muidu jääb kaadri taha.
Praktiline matemaatika
Praktiline inglise keel
Praktiline eesti keel
 
Pakume õpilastele järgmisi riikliku õppekava valikkursusi
Mehhatroonika ja robootika
Miks on vaja õppida ringi ümbermõõdu või nurkiirenduse valemeid? Mis on jõuõlg, stabiilsus, loogika või mõõteviga? Kus neid tulevikus kasutada? Mehhatroonika ja robootika õppeaine on loodud, et näidata kui tihedalt on koolis õpitavad teadmised vajalikud meid ümbritseva tehnika väljatöötamisel. Kursus põhineb teooria ja praktiliste tööde tihedal põimumisel, kusjuures rõhk on asetatud põhimõttele "teema saab selgeks, kui olen ise järeleproovinud". Kursus lõppeb kursuseprojekti "Meie robot" kaitsmisega.
Rakendusbioloogia
Rakendusbioloogia kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga.Valikaine annab ülevaate kaasaegsetest bioloogiaalastest rakendusuuringutest, tulevikusuundumustest ning nendega seotud teadussaavutuste kasutusvõimalustest. Kursusel käsitletakse erinevaid rakendusbioloogia valdkondi nagu sordi- ja tõuaretus põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstus, energeetika. Samuti antakse ülevaade raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ja meetoditest (meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia).
Geoinformaatika 
Geoinformaatika valikkursuses tutvutakse geoinfosüsteemide olemusega, saadakse ülevaade maailmas ja Eestis kasutatavatest veebipõhistest GISidest ning nende rakendustest. Valikkursus on orienteeritud praktilisele tegevusele ja arvutioskuste arendamisele. GISiga seotult käsitletakse temaatilisi kaarte, kaardi mõõtkava, erinevaid koordinaatsüsteeme ja projektsioone. 
Elementide keemia
Teistsugune füüsika
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 
Kursus koosneb erinevaid loodusaineid integreerivatest moodulitest. Kõikides moodulites seonduvad kolm valdkonda: ühiskond, tehnoloogia ja loodusteadused. Käsitletavad teemad on elulised ning nüüdisaja ühiskonnas laia kandepinnaga. Kooskõlas tänapäeva teaduse ja tehnoloogia arenguga luuakse uusi mooduleid. Mõned näited teemadest: “Osooniaugud ja ultraviolettkiirgus: kas risk elule?”, “Säästlik energiakasutus kodus: kas soojas ja pimedas või valges ja külmas?” “Geneetiliselt modifitseeritud toit: kas hea või halb?”, “Kas isetehtud seep on tänapäeva maailmas elujõuline?” jne.
Joonestamine
Kursuse eesmärgiks on arendada õpilastel ruumikujutlusvõimet, graafilist kirjaoskust, omandada süsteemne ülevaade probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest.
Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
Käesolev kursus käsitleb Egiptuse, Mesopotaamia, India, Hiina, Ladina-Ammerika ja Aafrika tsivilisatioone. Eesmärk on rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. Valikaine analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone väljaspool Euroopat, toob esile sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohtatsivilisatsioonide arengus.
Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
Valikkursuses käitletakse tähtsamate Euroopa maade ning Ameerika Ühendriikide ajalugu ja pöördelise tätsusega sündmusi (peamiselt 10.-19. sajand). Siin pööratakse tähelepanu erinevatele  Euroopa kultuuripiirkondadele, selgitakse nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi tagamaid ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga. Lisaks analüüsib valikaine Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste protsessidega poliitikas, majanduses ja kultuuris.
Psühholoogia
Psühholoogia eesmärk on anda ülevaade kaasaegsest psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese olemust tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb. Õpilastele tutvustatakse teadusliku psühholoogia uurimistulemusi ja  psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus. Kursuse käigus omandatakse valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele psühholoogilistele seaduspärasustele. Kursuse läbimisel kujuneb õpilastel arusaam psühholoogiast kui inimese tunnetust ja käitumist uurivast teadusest.
Inimene ja õigus
Eesmärk on mõista õiguse olemust ning põhimõtteid, millel rajanevad „Eesti Vabariigi põhiseadus“ ja teised seadused. Omandame teadmisi Eesti õigussüsteemist ja avardame oma teadlikkust õigussüsteemi toimimisest ning seaduste, juristide ja õiguskaitseorganite rollist.
Globaliseeruv maailm
Filosoofia
Kehalised võimed ja liikumisoskused
Liikumine välistingimustes
Usundiõpetus
Lihtne on olla sallimatu kõige selle suhtes, mida me ei tunne, kuid palju raskem on mõista meid ümbritsevat läbi õppimise. Käesolev valikkursus aitab meil mõista erinevate tsivilisatsioonide olemust, mistõttu vaatleme globaalselt tähtsamaid usundeid (traditsioonilised usundid, hinduism, budism, judaism, kristlus, islam jne.) ja püüame leida nende vahel erinevusi ja ühisjooni. Vastust elu mõttele siit valikkursuselt ei leia, ent küsimusele, miks Saudi Araabias naised ei oma auto juhtimisõigust, saame lahenduse.
Riigikaitse
Riigi kaitsmine pole pelgalt nende inimeste asi, kes oma igapäevaelus kannavad vormi, vaid  Põhiseadusega igale kodanikule pandud kohustus. Selle väljundiks ei pruugi ilmtingimata olla just teenistus kaitseväes või kaasalöömine Kaitseliidu ridades. Riigikaitseõpetuse eesmärk ei ole militaarsuse propageerimine, pigem on õppeaine eesmärk isamaaline kasvatus, oma riigi austamine ning õpilaste teadlikkus Eesti riigikaitse eesmärkidest. Riigikaitseõpetus on õppeaine, kus teoreetiline käsitlus tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitsejõudude ülesehitusest vaheldub praktilise ülevaatega relva- ja riviõppest, topograafiast ja esmaabist ning keskkonnakaitsest kaitsejõududes. Kursuse käigus külastatakse lasketiiru, viidakse läbi meditsiiniõppus ja tehakse muid praktilisi tegevusi.
Majandusõpetus
Karjääriõpetus
Karjääriõpetuses käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilastes valmisolekut tööjõuturul
paremini rakendust leida, arendada iseseisvat otsustusvõimet elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus keskendub õpilase isiksuse omaduste teadvustamisele, mis omakorda võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist. Karjääriõpetuse raames arendatakse õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi, õpetatakse endale eesmärkide seadmist ja nende suunas tegutsemist. Õpilased saavad teavet erinevate ametite/elukutsete kohta, õpivad tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda.
Uurimistöö alused-e-kursus

 

 

 

 

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid Õppetöö Valikained