Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-id 9 ja 10.
 
Kooli määramiseks tuleb 1. klassi astuva lapse vanemal esitada taotlus Tallinna Haridusametile. Seda saab teha ajavahemikul 1.- 15. märtsini 2016 eKoolis või Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).
 
 
Hiljemalt 25. maiks teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid, millisesse kooli laps on määratud (eKooli kaudu või e-posti aadressil või lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil).
 
Infopäev meie kooli määratud õpilaste vanematele toimub 17. mail 2017. a kell 18.00 kooli aulas.
 
Kool avab 3 klassikomplekti:
 
  • matemaatika-muusika suunitlusega klass (1. klassi I poolaastal lisatund matemaatikat, mis II poolaastast asendub programmeerimisega; lisamuusikatund, kus õpitakse plokkflööti. Programmeerimise ja muusikatunnid jätkuvad 4. klassini;
  • inglise keele suunitlusega klass (inglise keele õpe algab 1. klassi II poolaastast);
  • inglise keele ja spordi suunitlusega klass (üldkehalise ettevalmistuse treeningud ja võõrkeel 1. klassi II poolaastast).

Kui lapsi tuleb ka neljanda klassi jagu, siis avab kool ka loovuse suunitlusega klassi (loovuse arendamine läbi mõttemängude, loovtööde ja erinevate projektide).

 
Õppetöö 2017/2018. õppeaastal toimub ühes vahetuses, 1. klasside koolipäeva pikkus on neli tundi (kell 8.00-11.45).
 
Kui kooli määratakse lapsi rohkem ja tuleb avada neli 1. klassi, siis lisandub matemaatika-muusika suunitlusega klass (1. poolaastal üks lisatund muusikat, üks lisatund matemaatikat, mis 2. poolaastast asendub programmeerimisega).
 
Sellisel juhul alustavad kõik esimesed klassid õppetööd 2. vahetuses.
Kooli määratud 1. klassi laste arv selgub maikuu alguses, kui Tallinna Haridusamet teavitab kooli.
 
Kes soovivad oma last panna inglise keele ja spordi suunitlusega klassi, saavad oseleda spordi- ja võistlusmängude päeval 18. mail kell 18.00 kooli võimlas (selga spordiriided ja jalga spordijalanõud, mille tallad ei tekita põrandale triipe).
 
Kui Tallinna Haridusamet on määranud lapse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse, tuleb vanemal esitada kooli kantseleisse avaldus, kus on märgitud ka see, millise suunitlusega klassis soovib laps õppida. Avaldusi võetakse vastu alates 19. maist. Õpilased määratakse klassidesse vastavalt vanema soovile, arvestades avalduste saabumise järjekorda.
 
Lisaks tuleb meie kooli esitada hiljemalt augusti eelviimasel nädalal järgmised dokumendid:
a) lapse sünnitunnistus (või selle koopia),
b) lapse tervisekaart,
c) koolivalmiduskaart.
 
Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Millisesse klassi laps on määratud, teavitatakse lapsevanemaid meili või kirja teel 19. juuniks. Alates 15. juunist komplekteerib kool vabaks jäänud õppekohad vastavalt avalduste laekumise ajalisele järjekorrale.
 
 
1.klassi
  
Sa oled siin: Avaleht 1. klass